Начало

Добре дошли в сайта на СУ "Св.св.Кирил и Методий" гр.Брегово
Покана за подаване на оферта за обучение - "Новите методи на преподаване" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 30 Септември 2021 09:23

П О К А Н А

за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучение за изпълнение на Поддейност 1.1. „Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение“ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 ,,Подкрепа за дуалната система на обучение“

Обучение с предмет: "Новите методи на преподаване"

свали Поканата в pdf формат

свали Техническото задание в pdf формат

свали Проект на договора в pdf формат

Последно променен на Петък, 01 Октомври 2021 07:18
 
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Понеделник, 20 Септември 2021 11:07

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА КАНДИДАТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР"

На 16.09.2021 година в гр.Брегово в 15:00 часа в сградата на СУ„Св.Св.Кирил и Методий” се събра комисия назначена със заповед № 642 от 13.09.2021 година на Директора на СУ „Св.св.Кирил и Методий”. Допуснатите до събеседване кандидати се явиха в 15:00 часа.

свали Протокол от заседанието в pdf формат

 
Обява за свободно работно място ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 07 Септември 2021 11:49

ОБЯВА

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Брегово

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

на пълен работен ден за учебната 2021/2022 година

I. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

1. Общи:

1.1 Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.

1.2 Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

2.1 Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.

2.2 Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;

2.3 Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;

2.4 Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;

2.5 Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;

2.6 Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;

2.7 Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;

2.8 Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;

2.9 Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;

2.10 Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;

2.11 Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;

2.12 Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;

2.13 В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;

2.14 Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;

2.15 Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;

2.16 Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;

2.17 Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

III. Изисквания към кандидатите:

1. Образование: основно/средно/висше образование

2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

3. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.

4. Необходими лични качества:

· лоялност към институцията;

· дискретност;

· толерантност

· умения за работа в екип;

· умения за общуване;

· способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;

· умения за мотивация;

· умения за управление на конфликти;

· способност да планира, организира и контролира собствената си работа;

· умения за разпределяне на времето.

5. Професионален опит: не се изисква

6. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

IV. Начин на извършване на подбора: Подборът ще бъде извършен на два етапа:

1. по документи

2. събеседване с избраните по документи кандиати

 

V. Необходими документи:

1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
4. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: 8,5 месеца

Документи се подават лично или по пощата на адрес: гр. Брегово 3790, обл. Видин. ул. „Хан Омуртаг“ №1 или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 16.00 на 14 септември 2021 г.

Последно променен на Вторник, 07 Септември 2021 12:00
 
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР" ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Сряда, 15 Септември 2021 13:50

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕДИАТОР"


Днес, 15.09.2021 година в гр.Брегово в 11:00 в сградата на СУ „Св.СВ.Кирил и Методий” се събра комисия назначен със заповед № 642 от 13.09.2021 година на директора на СУ „ Св.СВ.Кирил и Методий” за извършване на процедура за подбор по документи за длъжността „образователен медиатор” за учебната 2020/2021 година.

свали Протокол от заседанието в pdf формат

 
Бойка Асиова представи новия си роман "Роден на Великден" пред ученици в СУ ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘ – град Брегово ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Четвъртък, 10 Юни 2021 09:14

Бойка Асиова представи новия си роман "Роден на Великден" пред ученици
в СУ ,,Св.св. Кирил и Методий‘‘ – град Брегово

 

Днес училището ни имаше честта и удоволствието да посрещне в своя храм на познанието Бойка Асиова, един от изтъкнатите съвременни български автори на книги.  Повод за нейното посещение беше представянето в град Брегово на нейния последен роман ,,Роден на Великден‘‘, което по предварителни планове трябваше да се проведе още през октомври миналата година, но заради забраната за публични събирания през есента беше отложено за днешната дата. Като автор, който пламенно защитава и пропагандира чрез произведенията си родовата и езиковата памет на българите, училището ни единодушно взе решение, че г-жа Асиова е най-подходящия и достоен човек, който да вгради в една от училищните стени пръст от бойните полета при Чеган и Червената стена, където по време на Първата световна война храбро са се сражавали войниците от Шеста пехотна бдинска дивизия. По този начин символично свързахме македонското родно ,,поднебие‘‘ на г-жа Асиова с нашия свиден северозападен край, чийто предци са отдали живота си именно за свободата на Македония по време на въпросните сражения. Вдъхновени от прозрението на главния герой в романа, че ,,Никоя памет не оцелява в мълчание‘‘, възкресихме спомена за подвига на нашите предшественици преди повече от век и го предадохме на учениците да го пазят в душите си.

След тази емоционална церемония г-жа Асиова разказа пред нашите възпитаници за героите на най-новата си книга и отговори на всички техни въпроси. Тя им сподели спомени от нейното детство и за родния си Разлог, за това от какво се вдъхновява за да пише своите книги, и не на последно място, какъв труд и всеотдайност се изисква за това. В заключение скъпата ни гостенка заръча на децата да ценят всеки жест на доброта спрямо тях и да не се свенят нито за миг да черпят от спомените на своите баби и дядовци, истинските пазители на родовата памет за техните корени, защото в противен случай след време ще съжеляват, че са пропуснали тази възможност.  От своя страна, директорът на училището г-жа Илияна Кръстева пожела още много творчески успехи на г-жа Асиова и изрази вяра, че нейното посещение при нас е само началото на едно плодотворно сътрудничество между двете страни, което ще намери своето естествено продължение в близко бъдеще.

 
« НачалоПредишна12345678910СледващаКрай »

Страница 5 от 13

Онлайн потребители

В момента има 11 посетителя в сайта

Мигове в нашето училище

9.jpg

Връзки

EPALE
Електронна платформа за учене на възрастни в Европа
Банер

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.