ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Печат
Написано от Administrator   
Четвъртък, 03 Септември 2015 15:51

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

 

Възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал.4, т.З от ЗОП за ’'Доставка на готова храна по предварителна заявка за учениците на СОУ „Св.Св Кирил и Методий” - град Брегово ” по обособени позиции, както следва:

 • Обособена позиция 1:,Доставка на закуски от 1 до 4 клас, която включва плодове и/или тестени изделия’ за 88 ученика за 159 учебни дни през учебната 2015/2016 година;
 • Обособена позиция 2 :,Доставка на храна за обяд , която включва второ и трето ястия” за 125 ученика за 170 учебни дни през учебната 2015/2016 година;

 

Срок за получаване на офертите: Предложението се представя от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по куриер на адрес: град Брегово,община Брегово, област Видин, ул.”Георги Димитров” №1 СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в срока посочен в публичната покана до 16 часа на 17.09.2015 година

 


Пакет документи:

 1. Публична покана
 2. Титул
 3. Договор за доставка на хранителни продукти
 4. Приложение 1 - Списък на документите, съдържащи се в предложението
 5. Приложение 2 - Предложение
 6. Приложение 4 - Административни сведения
 7. Приложение 5 - Декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП
 8. Приложение 6 - Списък с основните договори на доставка изпълнени от участника през последните 3 години до датата на подаване на предложение
 9. Приложение 7 - Декларация
 10. Приложение 8 - Декларация за участието на подизпълнители
 11. Приложение 9 - Декларация за участие на подизпълнител
 12. Приложение 10 - Техническо предложение
 13. Приложение 11 - Декларация
 14. Приложение 12 - Ценово предложение
 15. Указания
Последно променен на Четвъртък, 03 Септември 2015 17:01