Начало Профил на купувача Обява за обществена поръчка №744 от 20.08.2019

Обява за обществена поръчка №744 от 20.08.2019 ПДФ Печат Е-мейл
Написано от Administrator   
Вторник, 20 Август 2019 19:13

Обява за обществена поръчка №744 от 20.08.2019

 

УДЪЛЖАВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИЯ СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ

 

 1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
 2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП
 3. Изисквания и указания
 4. Декларация за срока на валидност на офертата
 5. Декларация за приемане на условията в проекта на договор
 6. Заглавна страница
 7. Образец Предложение
 8. Образец Административни сведения
 9. Образец Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 3 т. 8
 10. Образец Декларация за съгласие на подизпълнител
 11. Образец декларация чл. 192 ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96а от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП
 12. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96а от ППЗОП за съответствие с критериите за подбор
 13. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 96а от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
 14. Проект на договор
 15. Списък на документите съдържащи се в предложението
 16. СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ УЧАСТНИКА  СЪСТАВ ОТ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
 17. СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката
 18. Техническо предложение
 19. Ценово предложение

 

Последно променен на Вторник, 03 Септември 2019 10:17
 

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.